MENU

Happier Than Ever - ការបកប្រែ ភាសាខ្មែរ - Billie Eilish 「អត្ថបទចម្រៀង」

When I'm away from you
I'm happier than ever
Wish I could explain it better
I wish it wasn't true, mmm


Happier Than Ever 「អត្ថបទចម្រៀង」 - Billie Eilish

When I'm away from you
I'm happier than ever
Wish I could explain it better
I wish it wasn't true, mmm

[Verse 1]
Give me a day or two
To think of something clever
To write myself a letter
To tell me what to do, mm-mm
Do you read my interviews?
Or do you skip my avenue?
When you said you were passin' through


Was I even on your way?
I knew when I asked you to (When I asked you to)
Be cool about what I was tellin' you
You'd do the opposite of what you said you'd do (What you said you'd do)
And I'd end up more afraid
Don't say it isn't fair
You clearly weren't aware that you made me miserable, ooh
So if you really wanna know

[Chorus]
When I'm away from you (When I'm away from you)
I'm happier than ever (I'm happier than ever)
Wish I could explain it better (Wish I could explain it better)
I wish it wasn't true, mmm[Instrumental Break]

[Verse 2]
You call me again, drunk in your Benz
Drivin' home under the influence
You scared me to death but I'm wastin' my breath
Cause you only listen to your fuckin' friends
I don't relate to you
I don't relate to you, no
Cause I'd never treat me this shitty
You made me hate this city

[Verse 3]


And I don't talk shit about you on the internet
Never told anyone anything bad
Cause that shit's embarrassing, you were my everything
And all that you did was make me fuckin' sad
So don't waste the time I don't have
And don't try to make me feel bad
I could talk about every time that you showed up on time
But I'd have an empty line 'cause you never did
Never paid any mind to my mother or friends, so I
Shut 'em all out for you 'cause I was a kid

[Outro]
You ruined everything good
Always said you were misunderstood


Made all my moments your own
Just fuckin' leave me alone


Happier Than Ever - ការបកប្រែ ភាសាខ្មែរ - Billie Eilish 「អត្ថបទចម្រៀង」


នៅពេលខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីអ្នក
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាងពេលណាទាំងអស់
សង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចពន្យល់បានកាន់តែច្បាស់
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាមិនមែនជាការពិតទេ MMM

[ខ 1]
ផ្តល់ឱ្យខ្ញុំមួយថ្ងៃឬពីរថ្ងៃ
គិតពីអ្វីដែលឆ្លាត
សរសេរសំបុត្រខ្លួនខ្ញុំ
ដើម្បីប្រាប់ខ្ញុំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើ, MM-MM
តើអ្នកអានបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំទេ?


ឬតើអ្នករំលងផ្លូវរបស់ខ្ញុំ?
នៅពេលអ្នកនិយាយថាអ្នកបានឆ្លងកាត់
តើខ្ញុំថែមទាំងនៅតាមផ្លូវរបស់អ្នកទេ?
ខ្ញុំបានដឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបានស្នើសុំឱ្យអ្នក (នៅពេលខ្ញុំបានស្នើសុំឱ្យអ្នក)
ត្រជាក់អំពីអ្វីដែលខ្ញុំបានប្រាប់អ្នក
អ្នកនឹងធ្វើផ្ទុយពីអ្វីដែលអ្នកបាននិយាយថាអ្នកនឹងធ្វើ (អ្វីដែលអ្នកបាននិយាយថាអ្នកនឹងធ្វើ)
ហើយខ្ញុំនឹងបញ្ចប់ការភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំង
កុំនិយាយថាវាមិនយុត្តិធម៌ទេ
អ្នកច្បាស់ជាដឹងច្បាស់ថាអ្នកធ្វើឱ្យខ្ញុំធ្វើឱ្យខ្ញុំវេទនានៅអូហូ
ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកពិតជាចង់ដឹង

[CHORUS]
នៅពេលខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីអ្នក (នៅពេលខ្ញុំនៅឆ្ងាយពីអ្នក)
ខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាងពេលណាទាំងអស់ (ខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាងពេលណាទាំងអស់)


សង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចពន្យល់បានថាវាប្រសើរជាងមុន (សង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចពន្យល់បានកាន់តែប្រសើរ)
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាមិនមែនជាការពិតទេ MMM

[ការសម្រាកឧបករណ៍ភ្លេង]

[ខ 2]
អ្នកហៅខ្ញុំម្តងទៀតស្រវឹងក្នុងភាសាបេនរបស់អ្នក
ផ្ទះរបស់ Drivin ស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពល
អ្នកភ័យខ្លាចខ្ញុំរហូតដល់ស្លាប់ប៉ុន្តែខ្ញុំជាដង្ហើមរបស់ខ្ញុំ
បណ្តាលឱ្យអ្នកស្តាប់តែមិត្តភក្តិ fuckin របស់អ្នក
ខ្ញុំមិនទាក់ទងនឹងអ្នកទេ
ខ្ញុំមិនទាក់ទងនឹងអ្នកទេ
បណ្តាលឱ្យខ្ញុំមិនដែលធ្វើបាបខ្ញុំនេះទេ
អ្នកធ្វើឱ្យខ្ញុំស្អប់ទីក្រុងនេះ[ខ 3]
ហើយខ្ញុំមិននិយាយអំពីអ្នកនៅលើអ៊ីនធឺណិតទេ
មិនដែលប្រាប់នរណាម្នាក់នូវអ្វីដែលអាក្រក់នោះទេ
បណ្តាលឱ្យលាមកគួរឱ្យអាម៉ាស់អ្នកគឺជាអ្វីគ្រប់យ៉ាងរបស់ខ្ញុំ
ហើយអ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកបានធ្វើគឺធ្វើឱ្យខ្ញុំក្លាយជា Fuckin "សោកស្តាយ
ដូច្នេះកុំខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាដែលខ្ញុំមិនមាន
ហើយកុំព្យាយាមធ្វើឱ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនល្អ
ខ្ញុំអាចនិយាយអំពីរាល់ពេលដែលអ្នកបានបង្ហាញទាន់ពេលវេលា
ប៉ុន្តែខ្ញុំមានបន្ទាត់ទទេ "បុព្វហេតុដែលអ្នកមិនធ្លាប់បានធ្វើ
មិនដែលមានចិត្តល្អចំពោះម្តាយឬមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំទេដូច្នេះខ្ញុំ
បិទ ed ទាំងអស់សម្រាប់អ្នកព្រោះខ្ញុំជាក្មេង

[ORDO]


អ្នកបានបំផ្លាញអ្វីៗទាំងអស់ល្អ
តែងតែនិយាយថាអ្នកត្រូវបានយល់ច្រឡំ
បានធ្វើឱ្យពេលវេលារបស់ខ្ញុំទាំងអស់របស់អ្នកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក
គ្រាន់តែ fuckin "ទុកឱ្យខ្ញុំនៅម្នាក់ឯង