MENU (10)

Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You - Dịch sang tiếng Việt by Sanderlei (Lyrics)

I don't want a lot for Christmas
There is just one thing I need
I don't care about the presents
Underneath the Christmas tree


Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You (Lyrics)

I don't want a lot for Christmas
There is just one thing I need
I don't care about the presents
Underneath the Christmas tree
I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
All I want for Christmas is you, yeah

[Verse 1]
I don't want a lot for Christmas
There is just one thing I need (And I)
Don't care about the presents


Underneath the Christmas tree
I don't need to hang my stocking
There upon the fireplace (Ah)
Santa Claus won't make me happy
With a toy on Christmas Day

[Chorus]
I just want you for my own (Ooh)
More than you could ever know (Ooh)
Make my wish come true
All I want for Christmas is you
You, baby

[Verse 2]


Oh, I won't ask for much this Christmas
I won't even wish for snow (And I)
I'm just gonna keep on waiting
Underneath the mistletoe
I won't make a list and send it
To the North Pole for Saint Nick (Ah)
I won't even stay awake to
Hear those magic reindeer click

[Chorus]
Cause I just want you here tonight (Ooh)
Holding on to me so tight (Ooh)
What more can I do?
Oh baby, all I want for Christmas is you


You, baby

[Bridge]
Oh, all the lights are shining
So brightly everywhere (So brightly, baby)
And the sound of children's
Laughter fills the air (Oh, oh yeah)
And everyone is singing (Oh yeah)
I hear those sleigh bells ringing (Oh)
Santa, won't you bring me the one I really need? (Yeah, oh, oh)
Won't you please bring my baby to me?

[Verse 3]
Oh, I don't want a lot for Christmas


This is all I'm asking for (Ah)
I just wanna see my baby
Standing right outside my door

[Chorus]
Oh, I just want you for my own (Ooh)
More than you could ever know (Ooh)
Make my wish come true
Oh baby, all I want for Christmas is you

[Outro]
You, baby
All I want for Christmas is you, baby (You)
All I want for Christmas is you, baby (Ah, oh, ah, oh)


All I want for Christmas is you, baby (You)
All I want for Christmas is you, baby (All I really want, baby, ooh)
All I want for Christmas is you, baby (All I want, all I really want is you)


Mariah Carey - All I Want for Christmas Is You - Dịch sang tiếng Việt by Sanderlei (Lyrics)


Tôi không muốn nhiều cho Giáng sinh
Chỉ có một điều tôi cần
Tôi không quan tâm đến những món quà
Bên dưới cây Giáng sinh
Tôi chỉ muôn bạn cho riêng minh tôi
Nhiêu hơn những gì bạn có thể biết
Hãy làm điều ước trở thành sự thực
Tất cả những gì tôi muốn cho Giáng sinh là bạn, yeah

[Câu 1]


Tôi không muốn nhiều cho Giáng sinh
Chỉ có một điều tôi cần (và tôi)
Đừng quan tâm đến những món quà
Bên dưới cây Giáng sinh
Tôi không cần treo cổ vật của mình
Ở đó trên lò sưởi (ah)
Santa Claus sẽ không làm tôi hạnh phúc
Với một món đồ chơi vào ngày Giáng sinh

[Điệp khúc]
Tôi chỉ muốn bạn cho riêng mình (ooh)
Nhiều hơn bạn có thể biết (ooh)
Hãy làm điều ước trở thành sự thực
Những gì tôi muốn trong Giáng Sinh là bạn


Em, em yêu

[Câu 2]
Ồ, tôi sẽ không hỏi nhiều Giáng sinh này
Tôi thậm chí sẽ không muốn tuyết (và tôi)
Tôi sẽ tiếp tục chờ đợi
Bên dưới cây tầm gửi
Tôi sẽ không lập một danh sách và gửi nó
Đến Bắc Cực cho Saint Nick (ah)
Tôi thậm chí sẽ không tỉnh táo để
Nghe những con tuần lộc Magic

[Điệp khúc]
Bởi vì tôi chỉ muốn bạn ở đây tối nay (ooh)


Giữ chặt tôi rất chặt chẽ (ooh)
Tôi có thể làm gì hơn nữa?
Oh em yêu, tất cả những gì tôi muốn cho Giáng sinh là bạn
Em, em yêu

[Cầu]
Ồ, tất cả các đèn đang sáng
Thật rực rỡ ở khắp mọi nơi (rất rực rỡ, em bé)
Và âm thanh của trẻ em
Tiếng cười lấp đầy không khí (Ồ, ồ ồ)
Và mọi người đang hát (oh yeah)
Tôi nghe thấy những tiếng chuông xe trượt tuyết (Oh)
Santa, bạn sẽ không mang lại cho tôi người mà tôi thực sự cần? (Yeah, Oh, Oh)
Bạn sẽ không vui lòng mang con của tôi cho tôi?[Câu 3]
Ồ, tôi không muốn nhiều cho Giáng sinh
Đây là tất cả những gì tôi đang yêu cầu (ah)
Tôi chỉ muốn nhìn thấy con của tôi
Đứng ngay bên ngoài cửa nhà tôi

[Điệp khúc]
Ồ, tôi chỉ muốn bạn cho riêng mình (ooh)
Nhiều hơn bạn có thể biết (ooh)
Hãy làm điều ước trở thành sự thực
Oh em yêu, tất cả những gì tôi muốn cho Giáng sinh là bạn

[Outro]


Em, em yêu
Tất cả những gì tôi muốn cho Giáng sinh là bạn, em bé (bạn)
Tất cả những gì tôi muốn cho Giáng sinh là bạn, em bé (À, ôi, à, ồ)
Tất cả những gì tôi muốn cho Giáng sinh là bạn, em bé (bạn)
Tất cả những gì tôi muốn cho Giáng sinh là bạn, em bé (tất cả những gì tôi thực sự muốn, em yêu, Ooh)
Tất cả những gì tôi muốn cho Giáng sinh là bạn, em yêu (tất cả những gì tôi muốn, tất cả những gì tôi thực sự muốn là bạn)